Άμεση επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης

31 Μαΐου, 2018

Με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προβλέπεται η άμεση και χωρίς έλεγχο επιστροφή του ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που είναι φορολογικά συνεπείς.

Αφορά κυρίως αιτήσεις επιχειρήσεων με υψηλά ποσά πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, όπως είναι, οι εξαγωγικές και εκείνες που έχουν συναλλαγές που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών τους κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι για τις επιχειρήσεις αυτές να εμφανίζουν υψηλό βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων ποσών να μη υπερβαίνει πάνω από 5% σε σχέση με το συνολικό αιτούμενο ποσό επιστροφής, να μην έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις και να μη χαρακτηρίζονται ως ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη για ενδοκοινοτικές συναλλαγές.