Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήματος με βάση τις τραπεζικές καταθέσεις

31 Μαΐου, 2018

Με την υπ’ αριθμ. 2934/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογούμενου, ανεξαρτήτως του αν στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά» φορολογικά στοιχεία προκειμένου να δικαιολογήσουν την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή την παράταση της παραγραφής.

Με βάση το σκεπτικό της απόφασης δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της προβλεπόμενης από τον νόμο πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν υπόψη από αυτήν, είτε η φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει την δέουσα επιμέλεια.