Έναρξη εφαρμογής διατάξεων σχετικών με την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και την χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

29 Νοεμβρίου, 2018

Mε τον Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139/30.07.2018), ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο η οδηγία 2015/849/EE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τις διατάξεις του νόμου αυτού μεταξύ άλλων υποχρεούνται:

  • Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
  • Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές και οι ιδιώτες ελεγκτές και τα νομικά πρόσωπα παροχής τέτοιων υπηρεσιών
  • Οι εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί και τα νομικά πρόσωπα παροχής τέτοιων υπηρεσιών
  • Οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, (υπό προϋποθέσεις)
  • Οι μεσίτες ακινήτων
  • Οι έμποροι και οι εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, (πολύτιμων λίθων, πολύτιμων μετάλλων, κοσμημάτων και ρολογιών, αυτοκινήτων, αντικών, έργων τέχνης, ταπήτων κ.λπ)

Να διενεργούν πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη ιδιώτη κι αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα του πραγματικού δικαιούχου των αυτών.

Για την εφαρμογή του νόμου οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα συλλέγουν και φυλάσσουν συγκεκριμένα έγγραφα, σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες αυτές καταχωρίζονται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εντός 60 ημερών από την έναρξη λειτουργίας του, με τη χρήση κωδικών εισαγωγής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “taxisnet”.