Ακίνητα στην Ελλάδα που ανήκουν σε ξένο νομικό πρόσωπο

31 Μαΐου, 2018

Αλλοδαπό νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αγοράζει ακίνητα στην Ελλάδα χωρίς περιορισμούς που απορρέουν από φορολογικούς κανόνες και ρυθμίσεις.

Το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που προέρχεται από το εξωτερικό πρέπει να αποκτήσει αριθμό φορολογικού μητρώου πριν την αγορά του ακινήτου για να μπορέσει να ολοκληρώσει την αγορά. Εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση της αγοράς, (υπογραφή της κατάλληλης σύμβασης μεταβίβασης ακινήτου), το νομικό πρόσωπο, πρέπει να υποβάλει την σύμβαση μεταβίβασης στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Η απλή κατοχή ενός ακινήτου χωρίς χρήση ή προς ιδία χρήση δεν απαιτεί τη τήρηση λογιστικών βιβλίων, εκτός και αν το ακίνητο είναι εκμισθωμένο σε τρίτους ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν σημαντικά συμπληρωματικά κατασκευαστικά έργα, οπότε απαιτούνται πλήρη λογιστικά βιβλία (διπλογραφικά λογιστικά βιβλία).

Η Δήλωση Φορλογίας Ειδσοδήματος πρέπει να υποβάλλεται σε ετήσια βάση ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη εισοδήματος (το οποίο αν υφίσταται, υπόκειται σε 29% φόρο εισοδήματος).