Αποφάσεις που απαιτούν έγκριση από τις υπηρεσίες των Επιμελητηρίων

4 Μαρτίου, 2020

  • Η τροποποίηση του καταστατικού όλων των ανωνύμων εταιρειών.
  • Η λύση των ανωνύμων εταιρειών ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
  • Η αναβίωση λυθείσας ή διαγραμμένης από το ΓΕΜΗ ανώνυμης εταιρείας.
  • Η αναβίωση ανώνυμης εταιρείας σε κατάσταση «λύσης και εκκαθάρισης».
  • Ο μετασχηματισμός κάθε είδους (συγχώνευση, διάσπαση (κοινή/μερική/ απόσχιση), μετατροπή) στον οποίο μετέχει ανώνυμη εταιρεία.
  • Μη εμπρόθεσμη καταβολή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
  • Μείωση ΜΚ σε είδος ή με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.
  • Ακύρωση ιδίων μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.