Απόδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

30 Σεπτεμβρίου, 2019

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 106/2007 για την «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους» και συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 8 αυτού ορίζεται ότι: «Οι πολίτες της Ένωσης που πρόκειται να διαμείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία άφιξής τους υποχρεούνται, πριν τη λήξη του τριμήνου, να εμφανίζονται αυτοπροσώπως στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, στο τμήμα αλλοδαπών, για την καταγραφή τους. Οι ανωτέρω υπηρεσίες προβαίνουν στη σχετική καταγραφή και χορηγούν άμεσα βεβαίωση διαμονής, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του εγγραφέντος και η ημερομηνία εγγραφής.»

Για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής από την αστυνομία απαιτείται να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 1 του ως άνω Π.Δ. 106/2007, σύμφωνα με τις οποίες οι πολίτες της Ε.Ε. έχουν δικαίωμα μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών εφόσον:

α) Είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, ή

β) Διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον εαυτό τους και τα μέλη των οικογενειών τους – σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Π. Δ/τος, 106/2007, ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας – καθώς επίσης και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας.

Οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και δεν είναι υπόχρεοι ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, πρέπει να διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας, η οποία παρέχει πρόσβαση σε αναγκαία ιατρική κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή τους στη χώρα μας, με χρέωση του αντίστοιχου εθνικού παρόχου υγείας της χώρα προέλευσης.