Αρμόδια Δ.Ο.Υ για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

31 Μαΐου, 2018

Για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αρμόδια Δ.Ο.Υ είναι της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία του φορολογουμένου.

Στη περίπτωση που ο φορολογούμενος ασκεί ατομικά, εμπορική  επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα, αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλματος του, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Στη περίπτωση που ο φορολογούμενος συμμετέχει σε προσωπική εταιρεία, Ε.Π.Ε, κοινωνίες ή κοινοπραξίες, αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ.  της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία του.
Στη περίπτωση της κοινής δήλωσης των συζύγων, αρμόδια Δ.Ο.Υ είναι η Δ.Ο.Υ  στην οποία υπάγεται ο σύζυγος.