Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων – Συνοπτική Προσέγγιση

7 Φεβρουαρίου, 2019

Το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται ως τέτοιο. Το εισόδημα αυτό δεν υπάγεται σε ΦΠΑ.

Όταν ένας διαχειριστής τέτοιου ακινήτου σταματήσει τη διαχείρισή του, μπορεί να προβεί σε άμεση διαγραφή του συγκριμένου ακινήτου από το Μητρώο του TAXISnet. Η προθεσμία αρχίζει μετά την λήξη της τελευταίας μίσθωσης και λήγει την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.

Οι δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση μηδενικής δήλωσης, αν τον προηγούμενο μήνα δεν υπήρχε μίσθωση.