Διαφορά μεταξύ φορολογουμένου και Φορολογικής Διοίκησης σε αίτημα μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας

7 Φεβρουαρίου, 2019

Κατόπιν της έκδοσης της απόφασης του Συμβουλίου της Eπικρατείας (ΣτΕ 2105/2018), η οποία έκρινε επί απορριφθέντος από την φορολογική αρχή αιτήματος φορολογουμένου για την μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, η Φορολογική Διοίκηση εξέδωσε την ΠΟΛ.1234/2018 για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του φορολογουμένου και της Φορολογικής Διοίκησης και αφορά σε αίτημα μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας είναι ακυρωτική.

Κατά συνέπεια κατά αυτής ασκείται ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακύρωσης μέσα σε προθεσμία 60 ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 18/1989 και δεν προσβάλλεται με ενδικοφανή προσφυγή.

Αυτό αφορά αποκλειστικά στην απόρριψη αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας και όχι στις περιπτώσεις εκείνες που προσβάλλεται πράξη προσδιορισμού φόρου με την οποία τίθενται και ζητήματα εξέτασης της φορολογικής κατοικίας του προσφεύγοντος.