Διευκολύνσεις στην έκδοση αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας

31 Μαΐου, 2018

Με ισχύ από 4 Ιανουαρίου 2018 διευκολύνεται η έκδοση αποδεικτικών ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο για τις αγοραπωλησίες ακινήτων, καθώς μειώνονται τα ποσά παρακράτησης επί του τιμήματος.

Με βάση την νέα ρύθμιση, τα ποσοστά παρακράτησης μέρους της εισπραττόμενης απαίτησης δεν θα καθορίζονται πλέον από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής αρχής αλλά θα προσδιορίζονται αυτόματα βάσει κλίμακας στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό αποπληρωμής των ρυθμισμένων οφειλών που θα κυμαίνεται από 10% έως 70% ανάλογα με το ύψος της ανεξόφλητης οφειλής κατά τον χρόνο της αιτήσεως Επίσης μειώνεται ο αριθμός των δόσεων ρύθμισης που απαιτούνται για την υπαγωγή σε τέτοιες ρυθμίσεις.