Δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ

16 Απριλίου, 2020

Επιτρέπεται η αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ, που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης, πέραν των προβλεπόμενων ήδη συνεπειών επιβάλλονται και οι ακόλουθες κυρώσεις σωρευτικά: α) Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετημάτων έκπτωσης και συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που επωφελήθηκε από τις σχετικές διατάξεις, εντόκως από την ημέρα καταβολής του. β) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο σε ποσοστό 10% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και πάντως όχι μικρότερο των 10.000 ευρώ. γ) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος της επιχείρησης με τη μορφή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.