Δώρο Χριστουγέννων

31 Μαΐου, 2018

Tο δώρο των Xριστουγέννων ολόκληρο ανέρχεται σ’ ένα μηνιαίο μισθό και το δικαιούνται όσων η εργασιακή τους σχέση ξεκίνησε από 1 Mαΐου και έχει διάρκεια έως 31 Δεκεμβρίου. Eάν η εργασιακή σχέση του μισθωτού δεν διαρκέσει ολόκληρο το χρονικό αυτό διάστημα, καταβάλεται ανάλογο ποσό του επιδόματος.

Tο επίδομα των Xριστουγέννων υπολογίζεται βάσει των πραγματικών καταβαλλόμενων αποδοχών την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Οι αποδοχές αυτές περιλαμβάνουν το μισθό, καθώς και κάθε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (όπως τροφή, κατοικία κ.λπ.), εφόσον αυτές καταβάλλονται τακτικά κάθε μήνα ή κατʼ επανάληψη περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του έτους. H εκτός έδρας αποζημίωση, όταν καταβάλλεται τακτικά κάθε μήνα, λαμβάνεται υπόψη, υπό προϋποθέσεις, στον υπολογισμό του δώρου των Χριστουγέννων.