Ειδικός Φόρος επί των ακινήτων

31 Μαΐου, 2018

Από το έτος 2010 τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν εμπράγματα(νόμιμα) δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα καταβάλλουν ετήσιο ειδικό φόρο 15% επί της αξίας αυτών, εφόσον δεν εμπίπτουν στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Γενικά υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων είναι, οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού καθώς επίσης και ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανεξαρτήτως αν υπόκεινται σε φόρο, οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

Η δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 20ή Μαΐου κάθε έτους.