Εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης

4 Μαρτίου, 2020

Τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης του φορολογικού κατοίκου Ελλάδας δηλώνονται στην φορολογική δήλωση του έτους στο οποίο αντιστοιχούν.

Στην περίπτωση που τα μερίσματα προέρχονται από χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης, από τον φόρο που αναλογεί στα μερίσματα από αλλοδαπή εταιρία, αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή και καταβάλλεται η διαφορά, (υποβάλλεται απαραίτητα βεβαίωση από τη φορολογική αρχή του άλλου κράτους). Αν έχει καταβληθεί μεγαλύτερος φόρος στην αλλοδαπή από τον αναλογούντα φόρο στην Ελλάδα  η διαφορά δεν επιστρέφεται.

Στην περίπτωση που τα μερίσματα προέρχονται από χώρα με την οποία η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας και καταβάλλεται ο αναλογούν φόρος κανονικά ενώ τυχόν φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή δεν λαμβάνεται υπόψιν.