Ηλεκτρονικά φορολογικά βιβλία

30 Σεπτεμβρίου, 2019

Από το 2020 οι επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISnet τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν και να τηρούν ηλεκτρονικά τα φορολογικά τους βιβλία.

Το μέτρο θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή εντός των επομένων εβδομάδων και θα καταστεί υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις από το επόμενο έτος.

Με το σύστημα της ηλεκτρονικής τήρησης των φορολογικών βιβλίων θα αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες συμπλήρωσης και υποβολής δηλώσεων. Θα δοθεί, επίσης, έμφαση στη σταδιακή προ-συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος, θα μειωθεί το διαχειριστικό κόστος για τις επιχειρήσεις, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες καταβολής των επιστρεπτέων ποσών φόρων στους συνεπείς επιχειρηματίες, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθούν και οι φορολογικοί έλεγχοι. Επιπλέον, όλες οι επιχειρήσεις θα απαλλαγούν από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως είναι η υποβολή καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ).

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί, κάθε επιχείρηση θα εισέρχεται με τους κωδικούς του TAXISnet, θα καταχωρεί τα δεδομένα των τιμολογίων και των αποδείξεων που εκδίδει και για κάθε διαβίβαση θα αποκτά έναν Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΜΑΡΚ). Παράλληλα, οι λήπτες των τιμολογίων θα βλέπουν στα δικά τους ηλεκτρονικά βιβλία τα τιμολόγια που τους έχουν εκδοθεί.