Η μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης και οι φορολογικές της συνέπειες

2 Δεκεμβρίου, 2019

Οι φορολογικές ζημίες μιας επιχείρησης μεταφέρονται για συμψηφισμό με κέρδη για πέντε φορολογικά έτη.

Το δικαίωμα αυτό χάνεται στην περίπτωση που μεταβληθεί η άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο άνω του 33% εντός του ιδίου φορολογικού έτους και ταυτόχρονα γίνει, στο ίδιο ή και στο επόμενο φορολογικό έτος αλλαγή στο αντικείμενο της επιχείρησης με πάνω από 50% επίπτωση στον κύκλο εργασιών της.

Τα πιο πάνω έχουν αναλογική ισχύ και σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων κλπ με την χρήση των σχετικών περί μετατροπών, διασπάσεων κλπ νόμων.