Η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σε νέα εποχή

31 Μαΐου, 2018

H νομοθεσία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να «εναρμονίσει» την νομοθεσία που αφορά στην προστασία της ιδιωτικής ζωής σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς επίσης και να παρέχει μεγαλύτερη προστασία και περισσότερα δικαιώματα στα άτομα. Η νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μάϊου 2018. Η νομοθεσία θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι οργανώσεις του δημοσίου τομέα μπορούν να χειρίζονται τις πληροφορίες των πελατών τους.

Τα άτομα, οι οργανισμοί και οι εταιρείες που ελέγχουν ή επεξεργάζονται πληροφορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα καλύπτονται από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Τόσο τα προσωπικά δεδομένα όσο και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα καλύπτονται από τον παραπάνω κανονισμό.

Ως προσωπικά δεδομένα θεωρούνται οι πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση IP, τα e-mails κλπ. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν γενετικά δεδομένα, πληροφορίες για τις θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και πολλά άλλα.

Ο νέος κανονισμός παρέχει επίσης στους πολίτες τη δυνατότητα να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Η διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή όταν δεν τα στοιχεία είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό που συγκεντρώθηκαν, εάν αποσυρθεί η συγκατάθεση, εάν δεν υπάρχει έννομο συμφέρον και αν υποστεί αθέμιτη επεξεργασία.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων προβλέπει μέσω της εξουσίας των ρυθμιστικών αρχών να επιβάλλει πρόστιμα σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με αυτές.