Κατηγορίες Ηλεκτρονικών Βιβλίων

30 Οκτωβρίου, 2019

Οι κατηγορίες των ηλεκτρονικών βιβλίων που θα περιλαμβάνει η πλατφόρμα «myData» της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα είναι δύο.

  1. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών. Σε αυτό θα καταχωρούνται συνοπτικά τα παραστατικά εσόδων/εξόδων των επιχειρήσεων, θα γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και θα διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.
  2. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης. Σε αυτό θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της επιχείρησης (η διαφορά εσόδων-εξόδων) σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Και στα δύο βιβλία η σύνοψη των παραστατικών θα είναι τυποποιημένη. Θα περιλαμβάνει τα στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, τις αξίες, τους φόρους, κλπ., χωρίς διάκριση αγαθών και υπηρεσιών.

Με κάθε επιτυχημένη διαβίβαση τυποποιημένων δεδομένων παραστατικών στο Αναλυτικό Βιβλίο Εγγραφών θα χορηγείται Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ), ανεξαρτήτως της μεθόδου διαβίβασης. Στη συνέχεια θα ενημερώνονται αυτόματα το Αναλυτικό και το Συνοπτικό Βιβλίο για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεθόδου τήρησης λογιστικού συστήματος (απλογραφικό – διπλογραφικό).

Καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης των τυποποιημένων δεδομένων των παραστατικών πιθανόν να είναι η 20ή ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ για κάθε επιχείρηση.