Κορονοϊός: Μείωση ενοικίου επαγγελματικών μισθώσεων και κύριας κατοικίας

23 Μαρτίου, 2020

Το ενοίκιο για την εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί μέτρα απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς λόγους COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020. Τέλος χαρτοσήμου ή ΦΠΑ επανυπολογίζονται ανάλογα. Η μερική καταβολή του ενοικίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας ή άλλη αξίωση σε βάρος του μισθωτή. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση για την οποία έχουν ληφθεί μέτρα απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς λόγους COVID-19 και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού.