Κορονοϊός: Μετάθεση χρόνου πληρωμής Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων

27 Μαρτίου, 2020

Με βάση την νεότερη απόφαση Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 που εκδόθηκε χτες 26/3/20, οι επιχειρήσεις που:

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, και

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στις πληττόμενες ή σε αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεις,

έχουν την δυνατότητα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 που είναι απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, να τις καταβάλουν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Στις ίδιες επιχειρήσεις, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων κλπ απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά 3 μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.