Κριτήρια Έκπτωσης Επιχειρηματικών Δαπανών

31 Μαΐου, 2018

Οι δαπάνες όλων των επιχειρήσεων εκπίπτουν πλήρως από τα ακαθάριστα έσοδα τους, με την προϋπόθεση πως πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή αφορούν τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της. Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, βάση στοιχείων της Φορολογική Διοίκησης και εγγράφονται στα λογιστικά βιβλία την περίοδο που πραγματοποιούνται, αποδεικνυόμενες με κατάλληλα δικαιολογητικά.