Μέτρα εκτέλεσης που λαμβάνονται για μη ρυθμισμένα χρέη

31 Μαΐου, 2018

Για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί  σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του Προϊσταμένου  της αρμόδιας για  την επιδίωξη της οφειλής Υπηρεσίας, τα ακόλουθα μέτρα:

–          Κατάσχεση  κινητών περιουσιακών στοιχείων, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων, γενικώς, του  οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου

–          Κατάσχεση ακινήτων

Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου, διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.