Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – παράταση της προθεσμίας για την ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος έως τις 31/10/2022

27 Ιουλίου, 2022

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3804/21.07.2022) η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης για την καταχώριση των στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Με την τροποποίηση παρατείνονται οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες οφείλουν να καταχωρήσουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Ταυτόχρονα, διευκρινίζεται ότι όλες οι καταχωρίσεις που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, καθώς και όσες ολοκληρωθούν μέχρι 31.10.2022, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της 31.10.2022, θα προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρη παραγωγική λειτουργία της πρόσβασης, καθώς και η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού.