Μισθωτήρια Ακινήτων: Προθεσμίες Υποβολής & Βήματα

6 Μαρτίου, 2019

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.

Συμπληρώνονται:  Oι Α.Φ.Μ. των Εκμισθωτών,  των Μισθωτών, η ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού, η διάρκεια και το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα, ο ΑΤΑΚ,  ο αριθμός παροχής Δ.Ε.Η. και το Ενεργειακό Πιστοποιητικό.

Σε περιπτώσεις εκμίσθωσης περιουσίας από κληρονομιά η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας θα υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εκμισθωτή με ειδικό έντυπο δήλωσης.