Νέος Φορολογικός Νόμος (Μέρος Α’)

20 Δεκεμβρίου, 2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Ν.5073/11.12.2023: Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις. Μερικές από τις κυριότερες διατάξεις (Μέρος Α΄):

 

  • Από 11.12.2023 καταργείται η χρήση μετρητών ως τρόπος εξόφλησης του τιμήματος κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία και καθίσταται υποχρεωτική η χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής για την εξόφληση του τιμήματος για την οποία η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνεται από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει τη πράξη μεταβίβασης μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY».

 

  • Ορίζεται η καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων («myDATA»), με σκοπό τα έσοδα που δηλώνονται να μην υπολείπονται των εσόδων που έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Περαιτέρω, προβλέπεται ότι ως τιμολόγια εξόδων προσμετρώνται, για φορολογικούς σκοπούς, μόνο όσα έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα του «myDATA». Η διάταξη θα ισχύσει με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας

 

  • Πρόστιμα myDATA – Με το άρθρο 8 προβλέπονται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα για τις παραβάσεις της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων (myDATA), προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της. Ισχύς της διάταξης : Από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ (11.12.2023), ωστόσο σύμφωνα με την παρ. 3 του νέου άρθρου 54ΙΓ που προστίθεται στο ΚΦΔ ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή ορίζονται η έναρξη εφαρμογής και οι οντότητες, στις οποίες εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2.

 

  • Επιμηκύνεται ο παρεχόμενος χρόνος υπαγωγής στην επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης για το φορολογικό έτος 2024 και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2024, προκειμένου οι οντότητες να επιλέξουν την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη χρήση των υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Ισχύς της διάταξης από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ (11.12.2023).

 

  • Διευρύνονται οι περιπτώσεις αυτόματης καταφυγής σε έμμεσες τεχνικές ελέγχου και διευκρινίζεται ότι η σχετική αναφορά του άρθρου 28 του Κ.Φ.Δ. είναι ενδεικτική. Αντιμετωπίζεται η ανάγκη για την ευρύτερη χρήση από τον ελεγκτικό μηχανισμό των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, μέσω της διεύρυνσης των προϋποθέσεων εφαρμογής τους, οι οποίες αποτελούν διεθνώς σημαντικά ελεγκτικά εργαλεία για τον εντοπισμό τυχόν αποκρυπτέας φορολογητέας ύλης και συνακόλουθα για τον προσδιορισμό της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης. Ισχύς της διάταξης : Το άρθρο εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα.

 

  • Προσδιορίζεται ότι το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι δύο ακινήτων από φυσικά πρόσωπα είναι εισόδημα από μίσθωση ακινήτων, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση είναι εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ισχύς της διάταξης από 1.1.2024.

 

  • Ορίζονται η διάρκεια και η φορολογική αντιμετώπιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Ειδικότερα τίθεται όριο εξήντα (60) ημερών στη διάρκεια της μίσθωσης προκειμένου να λογίζεται ως βραχυχρόνια. Διευκρινίζεται ότι το όριο των εξήντα (60) ημερών δεν αφορά τη διάρκεια των μισθώσεων μέσα στον χρόνο, αλλά τη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά. Έτσι, θα επιτρέπεται για παράδειγμα η μίσθωση ενός ακινήτου για εκατό (100) ή εκατόν πενήντα (150) ημέρες μέσα στο έτος με την προϋπόθεση ότι κάθε μίσθωση ξεχωριστά δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες. Ισχύς της διάταξης από 1.1.2024.

 

  • Προβλέπεται η υπαγωγή της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε καθεστώς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) ακίνητα για βραχυχρόνια διαμονή Ισχύς της διάταξης από 1.1.2024.

 

  • Ρυθμίζεται η επιβολή υπέρ του Δημοσίου του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Το τέλος ανθεκτικότητας αντικαθιστά τον φόρο διαμονής ο οποίος επιβάλλεται σήμερα σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το τέλος ανθεκτικότητας επιβαρύνει και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ενώ το ύψος του διαφοροποιείται, κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικής ισότητας, στη βάση τόσο της κατηγορίας του καταλύματος όσο και της εποχής του χρόνου στο οποίο αναφέρεται. Ισχύς της διάταξης : Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση του άρθρου 30 επιβάλλεται επί ειδικών στοιχείων – αποδείξεων είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

 

  • Μειώνεται ο συντελεστής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από 0,50% σε 0,20%. Ισχύς της διάταξης : Η ισχύς του άρθρου καταλαμβάνει πράξεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται μετά τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ (11.12.2023)

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο αποτελεί περιληπτική αναφορά αφού υπάρχουν σημαντικές λεπτομέρειες εφαρμογής που δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν εδώ. Το γραφείο μας είναι στην διάθεση των πελατών μας για παροχή αναλυτικών πληροφοριών και εφαρμογή τους.