Οικονομική Ενίσχυση Επιχειρήσεων Μέρος ΙΙ

4 Απριλίου, 2020

Εξειδικεύοντας την προηγούμενη σχετική ανακοίνωση μας για την Οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων σημειώνουμε πως αυτή θα δοθεί ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή, με την προϋπόθεση διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους ανεξάρτητα αν υπάγονται στις πληγείσες ή όχι. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα mybusinesssupport της ΑΑΔΕ έως 10 Απριλίου με την προϋπόθεση ότι α) δεν είναι προβληματικές, β) δεν έχουν εξαντλήσει το ανώτατο όριο ενισχύσεων για την τριετία 2018-2020 και γ) δεν είναι σε αδράνεια.

Με νέα απόφαση, η οποία θα εκδοθεί κατά πάσα πιθανότητα μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων, θα καθοριστούν ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Το ύψος της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται επίσης αυτοματοποιημένα και η ενίσχυση θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.