Παράταση της ρύθμισης για αδήλωτα εισοδήματα 30/09

31 Μαΐου, 2018

Παρατάθηκε ως την 30η Σεπτεμβρίου 2017 η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων από τους φορολογούμενους, οι οποίοι θα αποφασίσουν να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις προκειμένου βέβαια να αποφύγουν τις αυστηρές ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση που αποκαλυφθούν από τον έλεγχο.

Ειδικότερα, από την 1η Ιουνίου 2017:

–  O πρόσθετος φόρος υπολογίζεται με 18% επί του κυρίου εισοδήματος για τις δηλώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης, στην περίπτωση που πριν από την υποβολή των δηλώσεων δεν έχει κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων. Η ποσόστωση του πρόσθετου φόρου ανέρχεται σε 36% εάν έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων.

–  Για δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου 2017 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προβλέπεται ότι οι φορολογούμενοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις με πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε 12% του κύριου φόρου, αντί του 10% που ίσχυε έως τις 31 Μαΐου 2017.

–  O ίδιος πρόσθετος φόρος 12% του κύριου φόρου επιβάλλεται και για περιπτώσεις φορολογουμένων, α) για τους οποίους μέχρι την υποβολή των δηλώσεων έχει εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών, β) οι οποίοι υποβάλλουν δηλώσεις εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και εφόσον η σχετική εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών κοινοποιείται μετά την 1η Ιουνίου 2017.

Αν η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών έχει κοινοποιηθεί μέχρι και τις 31 Μαΐου 2017 και η δήλωση υποβάλλεται εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση, το ποσοστό του πρόσθετου φόρου ανέρχεται σε 10% του κύριου και όχι σε 12%.