Προκήρυξη νέου κύκλου ενίσχυσης Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

2 Οκτωβρίου, 2020

Η ενίσχυση απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, εμπειρίας και νομικής μορφής, (υφιστάμενων ή υπό σύσταση) και τα σχετικά επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται προς αξιολόγηση έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Τα είδη ενίσχυσης που προβλέπονται είναι: α) φορολογική απαλλαγή, β) επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους (υπάρχουν προϋποθέσεις).

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν: α) κτηριακά και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός, άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος, β) μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ και γ) δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 10.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και στα ειδικά χαρακτηριστικά του φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης. Χρηματοδοτούνται όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία.