Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση των εταιρειών

7 Ιουνίου, 2019

Οι πιστωτές των εταιρειών που μετέχουν σε διάσπαση, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από τον χρόνο της διάσπασης, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τις απαραίτητες εγγυήσεις. Οι δε εταιρείες, έχουν υποχρέωση να τους τις παράσχουν, εφόσον οι πιστωτές αποδεικνύουν επαρκώς ότι η οικονομική κατάσταση των εταιρειών, εξαιτίας της διάσπασης, καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν τις έχουν λάβει. Η ενέργεια αυτή έχει προθεσμία 30 ημέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας.