Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜΜΕ

21 Απριλίου, 2020

Ενημερώνουμε πως εγκρίθηκε δράση και εκδόθηκε πρόσκληση με θέμα «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19».

Το συνολικό ποσό της δράσης αυτής θα είναι €750 Εκ.

Οι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης αυτής, είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στην Ελλάδα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

• Να δραστηριοποιούνται στις 19.3.2020 σε επιλέξιμους ΚΑΔ.
• Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020.
• Οι σχετικές δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί, και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν χορηγηθεί, πριν από την 01.04.2020.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 15.04.2020 και ώρα 12:00 και λήξης η 30.06.2020 και ώρα 17:00.