Πρόστιμο για απώλεια βιβλίων και στοιχείων

7 Νοεμβρίου, 2018

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις:

  • Αν αποδειχθεί ότι η απώλεια έγινε πριν από την 1.1.2014, τότε επιβάλλονται πρόστιμα 500 ευρώ ανά 50 φύλλα μπλοκ απολεσθέντων φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2523/1997.
  • Αν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι η απώλεια των βιβλίων ή στοιχείων έγινε μεταξύ 1.1.2014 (έναρξη ισχύος Κ.Φ.Δ.) μέχρι τις 16.10.2015 ή ότι οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα του επιβληθεί πρόστιμο.
  • Αν η απώλεια των βιβλίων ή στοιχείων έγινε από τις 17.10.2015 και μετά, θα του επιβληθεί πρόστιμο 2.500 ευρώ (άρθρο 54 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).