Στήριξη Ιδιοκτητών ακινήτων

27 Αυγούστου, 2020

Με βάση την απόφαση Υπ. Οικ. Α. 1193/2020 που εκδόθηκε στις 24/8/2020, διευκρινίζονται τα εξής:

Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισπράττουν το 40% των μισθωμάτων λόγω των υποχρεωτικών μέτρων της μείωσης τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, δεν υπόκεινται για το μη εισπραττόμενο ποσό σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης και δεν υποχρεούνται στην αναγραφή των ποσών αυτών κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Τα φυσικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες ακινήτων, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών πριν την μείωση, από οφειλές προς τη φορολογική αρχή με καταληκτική ημερομηνία καταβολής από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Το ποσό της έκπτωσης μειώνει οφειλές προς τη φορολογική αρχή με προθεσμία καταβολής από την 31.7.2020 και μετά, με την ακόλουθη σειρά:

Α. Από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης, που προκύπτουν μετά από πράξη διοικητικού προσδιορισμού η οποία εκδίδεται βάσει εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης,

Β. Από ΕΝ.Φ.Ι.Α.,

Γ. Από Φ.Π.Α.

Δ. Κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Ο ιδιοκτήτης προκειμένου να τυγχάνει των πιο πάνω ευνοϊκών ρυθμίσεων, υποβάλλει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση COVID»).

Σε περίπτωση που θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή την βοήθεια μας ελάτε σε επαφή μαζί μας.