Σύντομη Ενημέρωση – Νέος Εργατικός Νόμος

5 Αυγούστου, 2021

Προστασία Οικογένειας

 

Άδεια Πατρότητας

Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές.

Γονική Άδεια

Κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.

Άδεια Φροντιστή

Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή 5 ημέρων, με αποδοχές. Αφορά φροντίδα προσώπου που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο.

Απουσία για λόγους ανωτέρας βίας

Ο εργαζόμενος γονέας ή φροντιστής δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του έως δύο (2) φορές ετησίως και έως μία (1) εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, με αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζομένου.

Ευέλικτη Εργασία

Κάθε εργαζόμενος γονέας παιδιών ηλικίας έως δώδεκα (12) ετών ή φροντιστής δικαιούται να ζητά ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας, όπως είναι η τηλεργασία, το ευέλικτο ωράριο εργασίας ή η μερική απασχόληση.

Ωράριο Εργασίας

Εισάγεται η δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου εργασίας. Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας πρέπει να είναι 40 ώρες. Εισάγεται επίσης νέο καθεστώς για τις υπερωρίες και τις ετήσιες άδειες.

Απολύσεις

Καταργείται η διάκριση μεταξύ μισθωτών και καθημερινών εργαζομένων σχετικά με την προθεσμία καταγγελίας και καταγγελίας συμβάσεων.

Εξ Αποστάσεως Εργασία

Ρυθμίσεις για την  εξ αποστάσεως εργασία εισήχθησαν και εφαρμόζονται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο αποτελεί περιληπτική αναφορά αφού υπάρχουν σημαντικές λεπτομέρειες εφαρμογής που δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν εδώ. Το γραφείο μας είναι στην διάθεση των πελατών μας για παροχή αναλυτικών πληροφοριών και εφαρμογή τους.