Τίτλος Κτήσης – πρώην Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης

23 Απριλίου, 2019

Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν.4509/2017 (Α’ 201) ρυθμίστηκαν θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων  που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).

Ειδικότερα, από τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης διάταξης καθώς και της Υπουργικής Απόφασης προβλέπονται τα εξής:

Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν.4509/2017, τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Β. Ασφαλιστικές Εισφορές

Τα πρόσωπα που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά ύψους 13,33% για την κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη (6,45% για παροχές σε είδος και 0,45% για παροχές σε χρήμα).

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων (χαρτόσημο).

Αντίθετα, οι προβλέψεις του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, περί ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που η καθαρή αξία του παραστατικού υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού (σήμερα €6.500,00), οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του δεκαπλάσιου του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.

Σε περίπτωση που εντός του ίδιου μήνα εκδίδονται για τον ίδιο ασφαλισμένο περισσότερα του ενός παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών, τα ανωτέρω εφαρμόζονται αυτοτελώς για κάθε ένα εκδιδόμενο παραστατικό.