Τι γίνεται με τη ζημιά μετασχηματισμού επιχείρησης;

31 Μαΐου, 2018

Σε περίπτωση απορρόφησης εταιρείας από άλλη εταιρεία με τις διατάξεις του ν. 2166/1993  δεν μπορεί να μεταφερθεί η ζημία αμφότερα και για τις 2 εμπλεκόμενες εταιρείες. Ειδικά για απορροφήσεις, για την πραγματοποίηση των οποίων συντάσσονται ισολογισμοί μετασχηματισμού, από 11.04.2012 και μετά μεταφέρεται μόνο η ζημία παρελθουσών χρήσεων της ανώνυμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης στην οποία μεταβιβάζονται οι μετοχές.

Αν ο μετασχηματισμός γίνεται με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, μεταφέρεται μόνο η ζημία της εν λειτουργία εταιρείας όχι αυτής που απορροφήθηκε.

Επί συγχωνεύσεως ή διασπάσεως επιχειρήσεων δυνάμει του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, η λήπτρια εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τις ζημίες της εισερχόμενης εταιρείας (απορροφούμενης ή διασπώμενης), υπό τους ίδιους όρους που θα ίσχυαν για την εισερχόμενη εταιρεία, εάν η συγχώνευση ή η διάσπαση δεν είχε λάβει χώρα.

Σε περίπτωση μετατροπής, είτε με τον ν. 2166/1993, είτε με το ν.δ. 1297/1972 (π.χ. Ε.Π.Ε. μετατρέπεται σε Α.Ε.), δεν μεταφέρεται η ζημία της μετατρεπομένης.