Υπηρεσίες

Λογιστικές, Φορολογικές, Μισθοδοσία & HR, Επιχειρηματικές, Ιδιώτες

Λογιστικές

 • Επίβλεψη Λογιστηρίου
 • Τήρηση Βιβλίων
 • Οικονομικές Καταστάσεις
 • ΔΠΧΑ
 • Έλεγχοι (Καταστατικοί και Ειδικοί)
 • Πληροφοριακές Αναφορές Διοίκησης

Φορολογικές

 • Προσαρμογή στην Νομοθεσία
 • Φορολογικές Συμβουλές και Σχεδιασμός
 • Σύνταξη Δηλώσεων όλων των φόρων
 • Εκπροσώπηση στις Αρχές
 • Εξυπηρέτηση διεθνώς εργαζομένων – Expats
magn_gls-14 copy 2Created with Sketch.

Μισθοδοσία & Ανθρώπινο Δυναμικό

 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας
 • Σύνταξη όλων των αναγκαίων Δηλώσεων
 • Διαδικασίες Προσλήψεων και Αποχωρήσεων
 • Αναφορές και Προβλέψεις Μισθοδοσίας
 • Διαχείριση Αδειών, Απουσιών & Υπερωριών
 • Πρακτική βοήθεια Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων

Ιδιώτες

 • Φορολογικές Συμβουλές και Σχεδιασμός
 • Σύνταξη Δηλώσεων
 • Εκπροσώπηση στις Αρχές
 • Διεθνώς εργαζόμενοι – Expats
 • Private Banking
 • Μεταναστεύσεις
 • Golden Visa προγράμματα

Επιχειρηματικές

'Ιδρυση Επιχειρήσεων
 • Επιλογή Νομικής Μορφής
 • Σύσταση Εταιριών
 • Διαδικασίες Σύστασης – Έναρξης (λήψη ΑΦΜ, Ασφαλιστικά Ταμεία, κλπ)
 • Στέγαση Έδρας Επιχειρήσεων
Αποτιμήσεις, Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Διασπάσεις και Αναδιαρθρώσεις Διοικητικά θέματα
 • Τήρηση Πρακτικών Συνεδριάσεων ΔΣ & ΓΣ
 • Έκδοση και Καταχώρηση Μετοχών
 • Προετοιμασία έκδοσης Τιμολογίων
Διαχείριση πληρωμών
 • Προετοιμασία πληρωμών προς το Δημόσιο, Προμηθευτές και Τρίτους