Υποβολή δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων

7 Ιουνίου, 2019

Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας, ηλεκτρονικά για όλα τα εισοδήματα τους.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται με το ενιαίο έντυπο Ν, το οποίο αφορά όλες τις μορφές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους. Για το φορολογικό έτος από 01/01/2018 έως 31/12/2018 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης είναι η 28/06/2019.