Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος

16 Ιουλίου, 2019

Με πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ΑΕ (εισηγμένης ή μη), ΕΠΕ, της ΕΕ (κατά μετοχές) και της ΙΚΕ, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία συμπληρώνοντας ειδικά υποδείγματα.

Η υποβολή των ετήσιων καταστάσεων  θα γίνεται σύμφωνα με σχετικές οδηγίες. Η τελευταία έκδοση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα αναρτάται στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η πρώτη υποβολή θα αφορά τις εταιρικές χρήσεις 2016, 2017 και 2018 και θα γίνει εντός του Νοεμβρίου 2019.

Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.