ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΓΕΜΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4 Οκτωβρίου, 2022

Σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του Ν.4919/2022 από 1/10/2022 θα πρέπει να αναγράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρίας μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία: τη νομική μορφή, την  επωνυμία, τον τόπο της έδρας, Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ. και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλ/να-email) στα παρακάτω:

α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,

β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,

γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του,

δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και

ε) στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου.

Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των υπόχρεων αναφέρουν υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο τη νομική τους μορφή, την επωνυμία τους, τον τόπο της έδρας και το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, όταν αυτό ισχύει.

Διευκρίνηση: Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά στα έγγραφα της εταιρείας, όπως οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας και δεν καταλαμβάνει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τα τιμολόγια. 

Τα πρόστιμα που έχουν ορισθεί για τη μη αναγραφή είναι πολύ μεγάλα, ενδεικτικά:

«Για παραβάσεις του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και τον εταιρικό τύπο ή την κατηγορία μεγέθους που ανήκει η οντότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251)».

Προβλέπεται περίοδος προσαρμογής, η οποία προς το παρόν δεν έχει ορισθεί.

Διευκρίνηση: Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις του άρθρου 50 του ν. 4919/2022 δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης.