Φορολογικές Ρυθμίσεις για μερίσματα μετόχων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, διαχειρίστριας και ναυλώτριας εταιρίας

31 Μαΐου, 2018

Μετά από σχετική γνωμοδότηση, (287/2016) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

  • Απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος τα μερίσματα που αποκτούν οι μέτοχοι αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας, κάτοικοι Ελλάδας, όταν το υπό ξένη σημαία πλοίο της διαχειρίζεται αλλοδαπή εταιρεία, μέσω γραφείου εγκατεστημένου στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, ασχέτως προς το πρόσωπο το οποίο ανέθεσε τη διαχείριση σε αυτήν,
  • Δεν απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος βάσει της διατάξεως αυτής τα μερίσματα που αποκτούν οι μέτοχοι αλλοδαπής εταιρείας, κάτοικοι Ελλάδας, η οποία διαχειρίζεται το υπό ξένη σημαία πλοίο, μέσω γραφείου της εγκατεστημένου στην Ελλάδα και
  • Δεν απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος τα κέρδη της αλλοδαπής ναυλώτριας εταιρείας και τα μερίσματα που καταβάλλει στους μετόχους της.