Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος αλλοδαπής που αποκτά αλλοδαπό προσωπικό, κάτοικοι Ελλάδας, εργαζόμενοι σε γραφείο του ν. 27/1975

7 Ιουνίου, 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του.  Κατ’ εξαίρεση, προβλέπεται ότι το αλλοδαπό προσωπικό των γραφείων του Ν.89/1967 που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή.

Με βάση αυτά τα εισοδήματα του αλλοδαπού προσωπικού των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 89/1967, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, που δεν προκύπτουν στην Ελλάδα, δεν υπόκεινται σε φορολογία με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Τα εισοδήματα αυτά, όμως, δηλώνονται στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1.