Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων, από φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος ως μέτοχοι αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου με ξένη σημαία, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Ελλάδα από εταιρεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975.

7 Νοεμβρίου, 2018

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 27/1975 απαλλάσσονται της φορολογίας του εισοδήματος τα μερίσματα, που αποκτούν οι μέτοχοι αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας, κάτοικοι Ελλάδος, όταν το υπό ξένη σημαία πλοίο της διαχειρίζεται αλλοδαπή εταιρεία, μέσω του γραφείου της, εγκατεστημένου στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις το άρθρου 25 του ν. 27/1975, ασχέτως προς το πρόσωπο το οποίο ανέθεσε τη διαχείριση σε αυτήν. Τα ποσά αυτά υπόκεινται μόνο σε εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.