Φ.Π.Α. και χαρτόσημο στην μεταβίβαση επιχείρησης

7 Νοεμβρίου, 2018

Στη μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο δεν οφείλεται Φ.Π.Α.. Αυτό θα ισχύει εφόσον το πρόσωπο που την αποκτά συνεχίζει τις εργασίες του προκατόχου,  καταβάλλοντας χαρτόσημο, όπως προβλέπεται από τις υφιστάμενες διατάξεις της περί τελών και χαρτοσήμου νομοθεσίας.