ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ βάσει του Ν. 5053/2023

Την 26η Σεπτεμβρίου 2023 κυρώθηκε ο Ν.5053/2023 που αφορά α) στην ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (L 186) και β) στην απλοποίηση των διαδικασιών εντός του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. …

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ βάσει του Ν. 5053/2023 Διαβάστε Περισσότερα »