30 Ιουνίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Φορολογικής δήλωσης

31 Μαΐου, 2018

Ως τις 30 Ιουνίου είναι ο χρόνος υποβολής από τα φυσικά πρόσωπα των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, αλλάζει ο χρόνος καταβολής του φόρου εισοδήματος. Στο εξής η πρώτη δόση δεν καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης, αλλά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής και οι υπόλοιπες πέντε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών. Ταυτόχρονα μειώνονται οι δόσεις εξόφλησής του, σε έξι μηνιαίες δόσεις, από οκτώ.