Επιχειρηματικές

‘Ιδρυση Επιχειρήσεων

  • Επιλογή Νομικής Μορφής
  • Σύσταση Εταιριών
  • Διαδικασίες Σύστασης – Έναρξης (λήψη ΑΦΜ, Ασφαλιστικά Ταμεία, κλπ)
  • Στέγαση Έδρας Επιχειρήσεων

Αποτιμήσεις, Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Διασπάσεις και Αναδιαρθρώσεις

Διοικητικά θέματα

  • Τήρηση Πρακτικών Συνεδριάσεων ΔΣ & ΓΣ
  • Έκδοση και Καταχώρηση Μετοχών
  • Προετοιμασία έκδοσης Τιμολογίων

Διαχείριση πληρωμών

  • Προετοιμασία πληρωμών προς το Δημόσιο, Προμηθευτές και Τρίτους