Μισθοδοσία & Ανθρώπινο Δυναμικό

  • Υπολογισμός Μισθοδοσίας
  • Σύνταξη όλων των αναγκαίων Δηλώσεων
  • Διαδικασίες Προσλήψεων και Αποχωρήσεων
  • Αναφορές και Προβλέψεις Μισθοδοσίας
  • Διαχείριση Αδειών, Απουσιών & Υπερωριών
  • Πρακτική βοήθεια Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων